เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันคว้าอันดับ 10 จากรายงานดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ News

เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันคว้าอันดับ 10 จากรายงานดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ

              เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562 สถาบัน Heritage Foundation และสถาบัน Thing Tank ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ร่วมกันประกาศรายงานดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Index of Economic Freedom) ประจำปี 2562 โดยไต้หวันได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 10 จาก 180 ประเทศทั่วโลกที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ โดยขยับขึ้นจากปีก่อนหน้า 3 อันดับและนับเป็นอันดับที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 2551 ด้วยคะแนน 77.3 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม “เสรีภาพค่อนข้างมาก” (mostly free) อยู่ในลำดับที่ดีกว่าประเทศเกาหลีใต้ (อันดับ 29) และประเทศญี่ปุ่น (อันดับ 30) และยังถือเป็นอันดับ 5 จาก 43 ประเทศในเอเชีย ส่วนประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 43 ได้คะแนน 68.3 คะแนน อยู่ในกลุ่ม “เสรีภาพปานกลาง” (moderate free)

              ประเทศที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่ม “เสรีภาพ” (free) ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์ตามลำดับ

              ไต้หวันได้คะแนนสูงในด้านเสรีภาพด้านธุรกิจ สภาวะด้านการคลัง การใช้จ่ายภาครัฐ และเสรีภาพด้านการค้า รายงานระบุว่า ไต้หวันเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านประชาธิปไตย เนื่องจากความเป็นอิสระของศาล และกฎหมายที่ให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินและเป็นไปตามหลักยุติธรรม

              เสรีภาพทางเศรษฐกิจ คือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในการควบคุมแรงงานและทรัพย์สินของตนเองในสังคมที่เป็นระบบเศรษฐกิจอย่างเสรี ประชาชนแต่ละคนจะมีเสรีภาพในการทำงาน ผลิต บริโภค และลงทุนตามแนวทางที่ตนเองต้องการ รัฐบาลจะปล่อยให้แรงงาน เงินลงทุนและสินค้าขับเคลื่อนไปอย่างอิสระ และหลีกเลี่ยงการบีบบังคับหรือจำกัดเสรีภาพเกินความจำเป็น

 

ผลคะแนนมาจากตัวชี้วัด 12 รายการใน 4 ด้านดังต่อไปนี้

1.  ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Law) ตัวชี้วัดได้แก่ เสรีภาพด้านธุรกิจ เสรีภาพด้านแรงงาน และเสรีภาพด้านการเงิน

2.  ด้านขนาดรัฐบาล (Government Size) ตัวชี้วัดได้แก่ การใช้จ่ายภาครัฐ สภาวะด้านการคลัง (fiscal health) และภาระภาษี

3.  ด้านประสิทธิภาพของกฎระเบียบ (Regulatory Efficiency) ตัวชี้วัดได้แก่ เสรีภาพด้านการค้า เสรีภาพด้านการลงทุน และเสรีภาพระบบการเงิน

4.  ด้านตลาดเสรี (Open Markets) ตัวชี้วัดได้แก่ สิทธิในทรัพย์สิน ประสิทธิผลทางการศาล และความโปร่งใสในภาครัฐ

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.heritage.org/index

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

www.heritage.org/index

https://taiwantoday.tw (ลงข่าววันที่ 28 มกราคม 2562)