เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันผ่อนปรนกฎการจ้างงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ News

เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันผ่อนปรนกฎการจ้างงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

             ในยุคเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒน์ ทรัพยากรบุคคลกรคือหัวใจสำคัญของการแข่งขันระดับสากล ประเทศที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพย่อมพัฒนาได้ไวและได้เปรียบประเทศอื่น ซึ่งไต้หวันประสบปัญหา

การขาดแคลนผู้มีความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง 

             ผลการศึกษาจากหลายสถาบันยืนยันข้อมูลดังกล่าว Oxford Economics คาดการณ์ใน Global Talent 2021 ว่า ในปี ค.ศ. 2021 ไต้หวันจะขาดแคลนผู้มีความสามารถเป็นอันดับหนึ่ง จาก 46 ประเทศที่ได้รับการสำรวจ

นอกจากนี้ IMD’s World Competitiveness Center เผยใน IMD World Talent Report 2016 ว่า ไต้หวันถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 24 จาก 61 ประเทศ ที่มีความพร้อมและความน่าดึงดูดในการลงทุน ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่า ไต้หวันจำเป็นต้องปรับปรุงกฎการจ้างงานสำหรับผู้มีความสามารถจากต่างประเทศ เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพให้เข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในไต้หวัน

             The Act for the Recruitment and Employment of Foreign Professionals ("Foreign Professionals Act") ประกาศใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติให้เข้ามาทำงานและอาศัยอยู่ในไต้หวัน เพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านความสามารถและทักษะของบุคคลากรในประเทศ โดยบุคคลเหล่านี้จะช่วยผลักดันบริษัทไต้หวันสู่ความเป็นสากล และสร้างความสัมพันธ์กับนานาประเทศด้านการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงเพิ่มการต่อรองทางการค้า

              พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาและผ่อนปรนกฎระเบียบบางประการ เช่น การผ่อนปรนเรื่องวีซ่า การทำงาน และข้อบังคับในการอยู่อาศัย อีกทั้งยังมีการขยายผลประโยชน์ด้านประกันสุขภาพ ด้านภาษี และการเกษียณอายุ       

              พ.ร.บ. ฉบับนี้ เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ (Foreign Professionals) 2. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างชาติ (Foreign Special Professionals) และ 3. ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสชาวต่างชาติ (Foreign Senior Professionals) 

              สิทธประโยชน์สำหรับชาวต่างชาติทั้ง 3 ประเภทข้างต้น แบ่งเป็น 3 ประการหลัก ดังนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.ndc.gov.tw/en/Content_List.aspx?n=153CD4D68F158AC8

รายละเอียดพระราชบัญญัติ https://foreigntalentact.ndc.gov.tw/en/

แผ่นพับประชาสัมพันธ์  https://www.ndc.gov.tw/en/Content_List.aspx?n=153CD4D68F158AC8

ติดต่อสอบถาม

สายด่วน +886-2-2311-2031

เว็บไซต์ www.contacttaiwan.tw

ขอบคุณรูปภาพ

www.pexels.com