เกาะกระแสไต้หวัน : เมืองไทเปครองอันดับหนึ่ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน ทะลุ 1 ล้านเหรียญไต้หวันในปี 2561 News

เกาะกระแสไต้หวัน : เมืองไทเปครองอันดับหนึ่ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน ทะลุ 1 ล้านเหรียญไต้หวันในปี 2561

              ข้อมูลสำรวจจาก Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics (DGBAS) สำนักสถิติและบัญชีกลาง สภาบริหารไต้หวัน พบว่าปี 2561 ไต้หวันมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (household spending) เฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนทั่วไต้หวันอยู่ที่ประมาณ 811,000 เหรียญไต้หวัน ตัวเลขเปลี่ยนไปจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย ในขณะที่มีเงินออมเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน 225,000 เหรียญไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 จากปีก่อนหน้า โดยเมืองไทเปมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากที่สุด 1.083 ล้านเหรียญไต้หวัน มากกว่าสองเท่าของของเมืองไถตงซึ่งเป็นเมืองที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน้อยที่สุด (534,302 เหรียญไต้หวัน) นำหน้าเมืองซินจู๋ (956,393 เหรียญไต้หวัน) และเขตซินจู๋ (945,759 เหรียญไต้หวัน) ทั้งนี้ ใน 6 เทศบาลพิเศษ (special municipalities) เมืองเถาหยวนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากเป็นอันดับสอง 901,666 เหรียญไต้หวัน ตามด้วยเมืองไถจง (865,525 เหรียญไต้หวัน) เมืองนิวไทเป (820,520 เหรียญไต้หวัน) เมืองเกาสง (793,253 เหรียญไต้หวัน) และเมืองไถหนาน (717,367 เหรียญไต้หวัน) 

             ค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัยรวมถึงค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักของแต่ละครัวเรือน พบว่าไต้หวันมีค่าใช้จ่ายประเภทนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนทั่วไต้หวันอยู่ที่ 194,288 เหรียญไต้หวัน โดยเมืองไทเปมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน 310,679 เหรียญไต้หวัน ตามด้วยเมืองเถาหยวน (218,630 เหรียญไต้หวัน) เมืองนิวไทเป (218,126 เหรียญไต้หวัน) ขณะที่เมืองไถหนาน (156,037 เหรียญไต้หวัน) มีค่าใช้จ่ายประเภทนี้น้อยที่สุดในบรรดา 6 เทศบาลพิเศษ

             ค่ารักษาพยาบาล พบว่าไต้หวันมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั่วไต้หวันอยู่ที่ 129,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนเมืองอื่น ๆ ได้แก่ เมืองไทเป 150,546 เหรียญไต้หวัน เมืองไถหนาน 124,876 เหรียญไต้หวัน และเมืองเถาหยวน 116,632 เหรียญไต้หวัน โดยเมืองเถาหยวนเป็นเมืองที่มีค่าใช้จ่ายประเภทนี้น้อยที่สุดใน 6 เทศบาลพิเศษ

             ค่าใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อน อาทิ ค่ารับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ค่าโรงแรม พบว่าไต้หวันมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั่วไต้หวันสำหรับการใช้จ่ายประเภทนี้อยู่ที่ 99,978 เหรียญไต้หวัน โดยเมืองเกาสง (119,696 เหรียญไต้หวัน) และเมืองไถจง (115,720 เหรียญไต้หวัน) มีค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนในส่วนนี้มากที่สุด ตามด้วยเมืองไทเป (112,002 เหรียญไต้หวัน)

            ทั้งนี้ในปี 2561 ไต้หวันมีรายได้รวมสุทธิเฉลี่ยทั่วไต้หวันอยู่ที่ 1.036 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 17,363 เหรียญไต้หวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2019/08/26/2003721117

ขอบคุณรูปปกจาก

https://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0002090&id=73