เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อหาแนวทางเพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน News

เกาะกระแสไต้หวัน : ไต้หวันจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อหาแนวทางเพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

          งานประชุมเชิงปฎิบัติการ “Workshop on the Path to Inclusive Energy Transition in the APEC Region: How to Enhance Women’s Empowerment in Energy Field” จัดโดย Taiwan Institute of Economic Research โดยสำนักงานพลังงาน (Bureau of Energy) กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 ส.ค. 2562 ณ รร. Howard ไทเป ไต้หวัน มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการประชุมกว่า 80 คน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วนงานการศึกษา และจากผู้อยู่ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

          ช่วงหลายปีที่ผ่านมา บทบาทและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรีเป็นหนึ่งในนโยบายของเอเปคที่ได้รับความสำคัญ โดยในปี 2562 หัวข้อ “สตรี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเติบโตแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)” และ “การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)” คือสองหัวข้อหลักของเอเปค

          งานประชุมเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์จากประเทศต่าง ๆ จากนั้นจึงร่วมหารือในเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในภาคส่วนพลังงานในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยแต่เดิม ภาคส่วนพลังงานเป็นหนึ่งในส่วนที่มีความหลากหลายทางเพศน้อยที่สุด แต่เมื่อเอเปคตั้งเป้าหมายด้านการลดใช้พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน แนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน (Energy Transition) จึงเริ่มดำเนินการในกลุ่มสมาชิกเอเปค ทำให้เกิดการปรับแนวความคิดด้านการผลิตและการใช้พลังงาน และเกิดตำแหน่งงานใหม่ ๆ ที่สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเท่าเทียมทางเพศในภาคส่วนพลังงานมากขึ้นจากความต้องการผู้มีความรู้ทางนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในด้านพลังงาน กล่าวคือ ผู้หญิงจะมีโอกาสและบทบาทมากขึ้นจากตำแหน่งงานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน

          ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องว่า เป้าหมายด้านพลังงานสากลไม่อาจจะสำเร็จได้โดยปราศจากการคำนึงถึงมุมมองด้านพลังงานของสตรี ดังนั้นมุมมองของสตรีควรได้รับการนำไปพิจารณาทั้งในการออกแบบ การใช้งาน และการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation - M&E) ของนโยบายและแผนงานด้านพลังงาน การสนับสนุนบทบาทสตรีและการมีส่วนร่วมของสตรีที่มากขึ้นในภาคส่วนพลังงาน จะช่วยดึงความสามารถและศักยภาพของผู้หญิงออกมา อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจ ครอบครัว และการพัฒนาสังคม

         ผลการประชุมจะได้รับการรายงานไปยัง Energy Working Group and APEC Policy Partnership on Women and the Economic และจะเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการดำเนินการของเอเปคในอนาคตในส่วนการเสริมสร้างพลังของสตรีในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

 

ข้อมูลจาก
https://english.ey.gov.tw/News_Content.aspx…

รูปปกจาก
https://nspp.mofa.gov.tw/nsppe/list_tt.php…